АКЛ

Вимоги до учнівських науково-дослідницьких робіт

Накз МАН у форматі pdf

8.1. Конкурс має характер особистої першості.

На конкурс подаються науково-дослідницькі роботи (далі – роботи) проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учасників конкурсу, свідчать про їх обізнаність щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ними методики проведення експерименту.

Конкурсні роботи виконуються державною мовою (у секціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою). Захист у секціях іноземних мов проводиться відповідною іноземною мовою; до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою.

Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму наукового відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

8.2. Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Oрen Office) розміру 14 на папері формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. Обсяг роботи складає не більше 20 (для гуманітарних напрямів не більше 25) друкованих сторінок. До загального обсягу не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.
Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

8.3. Кожна робота має ґрунтуватися на певних науковій та експериментальній базах, містити власні дані дослідів чи експериментів, спостережень, пошукової роботи, методику їх обробки, аналіз та узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела, відображати власну думку дослідника.
8.4. У роботі повинні бути чітко відображені: мета, об`єкт та предмет дослідження, завдання, методика дослідження, актуальність. Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано. Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

8.5. Подані учасниками конкурсу роботи розглядаються як авторські, в яких достовірність наведених результатів підтверджуються науковими керівниками у відгуку.

8.6. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час її оцінювання, другий – учасником під час захисту. Примірники роботи мають бути ідентичними.

8.7. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики. Також до розгляду не приймаються роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

Автори таких робіт після заочного оцінювання отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

8.8. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності), вступ,
основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки
(за необхідності).
8.9. У тезах подається стисла характеристика змісту роботи
з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження, зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Обсяг тексту тез: одна сторінка формату А-4, набирається в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Тези подаються у друкованому вигляді та в електронній формі.
У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада (за наявності – науковий ступінь, вчене звання) наукового (педагогічного) керівника.

8.10. Титульний аркуш заповнюється згідно із додатком.

8.11. Зміст подається на початку роботи, фактично є планом науково-дослідницької роботи та містить найменування і номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, зокрема вступу, основної частини, висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

8.12. У вступі коротко обгрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи та зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником особисто. ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.
Зазначаються конкретний особистий внесок автора, відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

8.13. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати; складається з огляду наукової літератури, аналізу стану проблеми на момент дослідження, експериментальної частини, розкриває методи дослідження, хід роботи, подає аналіз отриманих результатів та їх оцінку.

8.14. Висновки повинні містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, обгрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.

8.15. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких
способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний
у користуванні), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків,
у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складають відповідно до вимог, зазначених у державних стандартах: подається література із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; посилання на сайти, портали, Інтернет ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ»).
8.16. Додатки містять допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, схеми, ілюстрації, рисунки, фотографії тощо.

Корисні посилання

logo22

aklnaufb

sol

ban sol2 

La strada 1 3La strada 2 2

Alternative flash content

Requirements

Контакти

Адреса: 03680, м. Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1, корпус 7-б
Телефони: (044) 497-41-45, 406-72-23
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.akl-nau.com.ua

Як доїхати до Авіакосмічного ліцею НАУ (АКЛ):
·трол. №27 до зупинки "Вул. М. Донця"
·трамвай № 1к, 3 до ст. "Національний авіаційний університет"
·маршрутним таксі №427 (від станції м. “Палац Спорту” через станції м.”Політехнічний інститут”,   “Шулявська” до зупинки "Вул. М.Донця”);
·маршрутним таксі  №433 (від ЦУМу через станцію м.”Університет” до зупинки "Вул. М.Донця”);

Мапа проїзду

Ви тут: Головна Вимоги до учнівських науково-дослідницьких робіт